Budjettialoite: Helsingin hieno tasa-arvohanke tarvitsee myös rahaa

Tein tänään valtuustossa talousarvioaloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että Helsingin strategiaan hyväksytty tasa-arvohanke saa riittävästi rahoitusta. Tasa-arvohanke oli Feministisen puolueen esitys, joka sai muilta puolueilta laajan tuen. Kuten tasa-arvo yleisesti, myös tämän hankkeen toteutuminen vaatii kuitenkin myös rahaa.

Tällä hetkellä tasa-arvoasioista vastaa kaupungissa yksi osa-aikainen työtekijä. Tasa-arvohanke vaatii kuitenkin minimissään työpanosta paitsi yhdeltä nimetyltä työntekijältä, myös tutkijoita ja kaupungin eri toimialojen työntekijöiltä.

Siksi jätin tänään seuraavanlaisen aloitteen:

Talousarvioaloite tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi

"Kaupunkistrategiassa on päätetty, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi käynnistetään valtuustokaudella tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

Esityksen taustalla on ruotsalainen esimerkki, jossa useat eri kunnat toteuttivat kuntalaisten tai kunnan henkilöstön kanssa yhteistyössä hankkeita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeissa tutkittiin palveluiden järjestämistä ja toteutumista sukupuolinäkökulmasta, ja tehtiin tarvittavat muutokset, jotta löydetyt eriarvoisuudet saatiin myös korjattua. Ruotsin hankkeessa toteutettiin 87 projektia ja sen kustannukset olivat viiden vuoden jaksolla 24 miljoonaa euroa. Tämä antaa mittakaavaa myös Helsingin hankkeen tarpeista.

Helsingin hankkeen ideana on, että tietoa tuotetaan tutkimuspohjaisesti. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi havainnoivaa ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa tehtävää tutkimusta terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa, kyselytutkimusta kaupunkiympäristön koetusta turvallisuudesta kaupunkiympäristön toimialalla tai suunnitelmallista kiusaamisen ja oppimistulosten yhteyttä tutkivaa ohjelmatyötä peruskouluissa. Tutkimustyön keskeinen osa on tulosten läpikäynti, havaittujen hyvien toimintatapojen ja ratkaisujen vieminen käytäntöön ja näiden muutosten seuranta.

Hankkeen onnistunut toteutus edellyttää tutkimusresurssien lisäksi kokoaikaista koordinoijaa ja myös toimialakohtaisia vastuuhenkilöitä. Helsingin tulisikin huolehtia siitä, että vuoden 2019 talousarviossa varataan hankkeelle sekä riittävät henkilöstö- että tutkimusresurssit."

Aloite on saanut kokouksen vielä ollessa käynnissä taakseen jo riittävän määrän nimiä, joten jätän sen tänään ja se etenee seuraavaksi valmisteluun. Aloite palaa valtuustoon ensi syksynä kun vuoden 2019 budjetista päätetään.